Audit marketingu

Je váš marketing opravdu tak skvělý, že mu nelze nic vytknout❓

Nedaří se vám získávat nové zákazníky, jak byste potřebovali❓ Víte koho a jak máte oslovit? Máte správně nastavenou cenovou politiku❓ Umíte o své zákazníky pečovat❓ Jste schopni sami posoudit, jaké marketingové aktivity jsou pro vaši firmu nejvhodnější❓

Pamatujte, že na marketingu se podílí všichni vaši zaměstnanci a že je potřeba je vyškolit, aby zákazníky přitahovali a naopak neodrazovali. Zvládnete to sami❓

Každá krize, tedy i "covidová" vyžaduje zvýšenou aktivitu marketingu. Přežijí jen ti, co se přizpůsobí a budou nejaktivnější. Chcete být mezi nimi❓

V menší firmě řeší často marketing někdo, kdo má kumulovanou funkci s jinou profesí.

Marketingové činnosti bývají též v minulosti nějakým způsobem nastaveny a již nejsou v průběhu času aktualizovány s ohledem na vývoj firmy i měnící se vnější podmínky. Marketing pak nereaguje na aktuální potřeby a stává se brzdou dalšího rozvoje firmy. 

Marketing je přitom jednou z klíčových oblastí, protože oslovuje nové zákazníky a stará se o ty stávající. 

Každá chyba marketingu může mít pro existenci firmy nedozírné následky. Konkurence vás pak může snadno převálcovat a vymazat z mapy trhu. 

Pokud nevíte, jak na tom jste, nabízím řešení - provedení marketingového auditu. Jako nezávislá osoba na vaší firmě vám objektivně zmapuji stav marketingu.

Aby bylo možné posoudit, zda marketing firmy je dostatečně výkonný, stanovím na základě analýzy účinnou marketingovou strategii.

Strategie představuje sadu dílčích kroků, pomocí kterých firma dosáhne vytyčených marketingových cílů. S touto strategií pak porovnám stávající stav.

Jak budeme při auditu marketingu postupovat?

Před návrhem nové marketingové strategie je nejprve nutné vše důkladně zanalyzovat. Začíná se analýzou vlastní firmy, poslání, vize, cílů a hodnot, silných a slabých stránek.

Analýzou je podrobena i nabídka produktů a služeb. Následuje analýza širšího okolí firmy, trhu a konkurence.

U návrhu strategie se vše odvíjí od představ majitelů firmy, od definici jejich businessu a cílů, ke kterým chtějí směřovat. Pokračuje se segmentací trhu, tj. jeho rozdělením na menší části a následně se vybírají pouze některé z nich, na které se firma zaměří. 

Předmětem tzv. umístění je definice nabízených produktů a služeb, stanovení jejich cen a způsob distribuce k zákazníkům.

Nejvíce viditelnou částí je nastavení vlastní komunikace s okolím, v poslední době zejména prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím reklamy.

Součástí strategie je i určení způsobu měření dosahovaných cílů a reagování na případné odchylky proti plánu.

Ať už organizace má nebo nemá vlastní marketingové oddělení, analyzují se všechny činnosti, které do marketingu patří. Přitom nezáleží na tom, kdo je v organizaci vykonává. V menších firmách to bývá přímo osoba majitele nebo obchodník.

I když je v organizaci pracovník marketingu, ještě to neznamená, že má kompetenci nad celým marketingem. Dost často řeší pouze nějakou jeho část, např. reklamu.

V dalším kroku se zjišťují rozdíly mezi nově navrhovanou marketingovou strategií a dosud prováděným marketingem.

Aby se mohla realizovat nová marketingová strategie, musí se zjištěné rozdíly odstranit. To se v praxi provádí zpravidla postupně dle stanoveného harmonogramu, který ctí logické souvislosti, možnosti a potřeby firmy.

Navrhované změny si zákazník realizuje buď sám nebo s mou pomocí. Realizace změn tedy logicky navazuje na výsledky auditu. Není ale již jeho součástí.

Výhody nabízeného řešení

 • ✅ můžete se věnovat naplno vlastnímu businessu
 • ✅ vyhnete se provozní slepotě
 • ✅ nezávislý pohled umožňuje objektivní posouzení
 • ✅ rychlá realizace (v řádech týdnů)
 • ✅ získáte analýzu skutečné kondice vašeho marketingu
 • ✅ budete mít na míru vytvořenou marketingovou strategii
 • ✅ obdržíte identifikaci nedostatků a návrhy na provedení změn

Proč já?

 • ✅ problémy řeším v souvislostech
 • ✅ jsem pečlivý a spolehlivý
 • ✅ věci dotahuji do zdárného konce

📌"S panem Liborem Procházkou spolupracujeme dlouhodobě. Jeho výborné analytické myšlení, zkušenosti a erudici jsme využili v oblasti strategického plánování a v současné době nám poskytuje cenné rady v oblasti internetového marketingu. Díky jeho originálním nápadům jsme zlepšili komunikační a obchodní dovednosti a rozšířili portfolio potenciálních klientů. U pana Procházky velmi oceňuji profesionální přístup a serióznost. Spolupráci s ním vřele doporučuji dalším klientům."📌

Ing. Vladislav Pokorný, CSc., MBA
spolumajitel / LITERA BRNO

Nabídka je vhodná jak pro menší společnosti a jednotlivci, tak i firmy střední velikosti až po velké korporace, a to z nejrůznějších oborů.

Má význam pouze pro ty, kteří chtějí akcelerovat svoje podnikání, kteří přivítají rady a nápady. Nemá význam pro ty, kteří jsou spokojeni sami se sebou a nechtějí se dále posunout.

❗Shrnutí nabídky auditu marketingu❗

 • ✅ provedu analýzu firmy, trhu a konkurence
 • ✅ na základě zjištěných výsledků navrhnu marketingovou strategii
 • ✅ zanalyzuji všechny stávající marketingové aktivity
 • ✅ identifikuji rozdíly mezi novou strategií a stávajícím stavem
 • ✅ stanovím postup, jak odstranit rozdíly a implementovat strategii

V ceně auditu získáte navíc:

 • ✅ asistenci při provádění změn za zvýhodněnou hodinovou sazbu
 • ✅ úpravu strategie na základě zpětné vazby při její realizaci
 • ✅ konzultaci k libovolnému tématu z marketingu, které si sami zvolíte

Jaké máte záruky?

20 let mám možnost zkoušet a zdokonalovat jednotlivé marketingové aktivity a používat z nich jen ty nejúčinnější. Nyní se rád o ně dělím se zákazníky.

Spolupracuji s dalšími specialisty, takže jakoukoli dílčí oblast marketingu řeším do potřebné hloubky.

Nic neriskujete. Fakturace vždy probíhá po etapách na základě odsouhlaseného objemu prací a předání dílčích výsledků.

Nyní je ideální čas předběhnout vaši konkurenci

Je třeba ale jednat rázně a rychle. Vyplňte nyní poptávkový formulář a já se vám obratem ozvu k nezávazné konzultaci. Na jejím základě vám předložím cenovou nabídku.

P. S. Moje kapacity nejsou nafukovací. Proto kdo dřív přijde, ten bude mít dřív novou marketingovou strategii, která ho posune o míli dopředu.

Nezávazný poptávkový formulář pro audit marketingu. Vyplňte zde a já se vám obratem ozvu: