Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
U Hřiště 830, 664 42 Modřice
IČO: 18147356, DIČ: CZ6106081421
kontaktní e-mail: libor.prochazka@lpmarketing.cz

Jaké vaše osobní údaje zpracovávám

V případě, že jste mým zákazníkem, zpracovávám pouze následující osobní údaje, které mně poskytujete při objednání nebo využívání některé z mých služeb:

jméno a příjmení

 • email
 • kontaktní adresa
 • profilové informace jako je věk a pohlaví
 • telefonní číslo
 • fakturační a platební údaje
 • druh využívané služby
 • údaje vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak
 • a dále údaje, které od vás získám tím, že používáte mé služby:
 • IP adresa, ze které vaše koncové zařízení získává přístup k mým stránkám
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies jako jsou informace o vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační systém zařízení) geolokační údaje, obecné informace o vašich zájmech, informace o navštívených webových stránkách atd.)

V případě, že jste mým obchodním partnerem, zpracovávám zejména vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (v případě podnikající fyzické osoby nebo v případě kontaktní osoby oprávněné jednat v rámci obchodního vztahu)
 • telefon
 • emailovou adresu
 • fakturační údaje (zejména IČO, popř. DIČ).

Účel zpracování osobních údajů

V případě, že jste mým zákazníkem a využíváte mých služeb je hlavním důvodem zpracování vašich osobních údajů poskytování služeb, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby) a zajištění a neustálé zvyšování bezpečnosti mých služeb a tím i bezpečnosti vašich údajů. Vaše údaje dále zpracovávám za účelem:

 • zlepšení kvality mých služeb a vývoje nových
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou mé služby používány
 • zajištění bezpečnosti mých systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran a obsahových newsletterů
 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či sděleného telefonicky
 • vymáhání pohledávek
 • fakturace
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností
 • ochrany mých práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se mých služeb).

V případě, že jste mým obchodním partnerem, zpracovávám vaše osobní údaje primárně za účelem uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje dále využívám za účelem vyjednávání případných změn vzájemného obchodního vztahu nebo jeho ukončení.

Vaše údaje dále zpracovávám za účelem:

 • evidence a pro administrativní účely
 • vedení účetnictví
 • ochrany mých práv, případně ochrany práv třetích osob, včetně případného vymáhání pohledávek
 • plnění povinností podle zvláštních právních předpisů (např. předpisů týkajících se předcházení trestné činnosti apod.).

Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup

Vaše údaje jsou u mě v bezpečí. K vašim údajům mohu mít přístup pouze já a vybraní partneři. Všichni jsme vázáni povinností mlčenlivosti a nesmíme využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou:

 • osoby, kterým poskytuji údaje za účelem analýzy návštěvnosti mého webu
 • osoby, které pro mě zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií (zejména IT služeb), které pro své služby využívám
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci mých akcí, konferencí, seminářů atd.
 • inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa mých pohledávek
 • další poskytovatelé právních, administrativních a technických služeb, které využívám pro zajištění plnění mých smluvních povinností vůči mým zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsem pak povinen některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje a jejich předávání do tzv. třetích zemí

Vzhledem k tomu, že poskytuji celou řadu služeb v online prostředí, může se stát, že vaše osobní údaje budou předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě předávám vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že je příjemce nebo zpracovatel vašich osobních údajů vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce nebo zpracovatel poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používám

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužívám pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a já nemám přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit moji určitou službu nebo produkt.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany mého webu.

Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám

Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu využívání mých služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně mých práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. Konkrétní doba zpracování vyplývá rovněž z účelu, pro který se konkrétní vaše osobní údaje zpracovávají.

V případě udělení explicitního souhlasu budu vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu (je-li v souhlasu konkrétní lhůta uvedena), resp. do doby odvolání vašeho souhlasu. Zde bych vás však chtěl upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech mých povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musím zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu (např. pro doložení skutečnosti, že jsem údaje zpracovával se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). 

Odvoláním souhlasu také není dotčeno předchozí zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě dodatečně odvolaného souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k určité mé službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracovávám po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním vašeho dotazu, sbírám a ukládám po dobu jednoho roku od získání těchto údajů.

V případě, že jste mým obchodním partnerem, jsou vaše osobní údaje uchovávány po dobu naší vzájemné obchodní spolupráce a následně po dobu nezbytnou k ochraně mých práv nebo práv třetích osob a pro účetní a evidenční účely.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které mně poskytnete, jsou chráněny standardními postupy a technologiemi, které poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována. Vybraná data klientů jsou ukládána na zabezpečeném Google Workspace účtu. Mějte prosím na paměti, že e-maily, chaty, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučuji nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak lze váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat na
tel.: +420 603 328 926
emailu: libor.prochazka@lpmarketing.cz
nebo zasláním dopisu na moji adresu
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, U Hřiště 830, 664 42 Modřice.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte v souladu s platnými zákony a nařízeními tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
 • případně další práva podle platné legislativy.


V Modřicích dne 1. 6. 2020

Libor Procházka

Aktualizace: 18. 9. 2020