Jak probíhá audit marketingu?

21.02.2020

Předmětem auditu je obecně ověření stavu určitých věcí jinou, na těchto věcech nezávislou osobou, která má k takové činnosti potřebné odborné předpoklady.


Marketingový audit tedy spočívá v ověření stavu řešení marketingu ve vybrané organizaci. Aby bylo možné posoudit, zda stávající stav je dobrý nebo špatný, musí se nejprve zjistit, jaké by bylo za daných konkrétních podmínek to nejlepší možné řešení a s ním se stávající stav porovná. Kvalita navrhovaného řešení je samozřejmě přímo úměrná kvalitě a zkušenostem marketéra, který návrh vytváří.

Před návrhem nové marketingové strategie je nejprve nutné vše důkladně zanalyzovat.

Ať už organizace má nebo nemá vlastní marketingové oddělení, analyzují se všechny činnosti, které do marketingu patří. Přitom nezáleží na tom, kdo je v organizaci vykonává. V menších firmách to bývá přímo osoba majitele nebo obchodník. I když je v organizaci pracovník marketingu, ještě to neznamená, že má kompetenci nad celým marketingem. Dost často řeší pouze nějakou jeho část, např. reklamu.

Kromě analýzy samotné firmy a její konkurence se analyzuje i širší prostředí, v kterém firma působí. Získané výsledky pak slouží jako podklad ke stanovení vlastní strategie.

U návrhu strategie se vše odvíjí od představ majitelů firmy, od definici jejich businessu a cílů, ke kterým chtějí směřovat. Pokračuje se segmentací trhu, tj. jeho rozdělením na menší části a následně se vybírají pouze některé z nich, na které se firma zaměří. Předmětem tzv. umístění je definice nabízených produktů a služeb, stanovení jejich cen a způsob distribuce k zákazníkům. Nejvíce viditelnou částí je nastavení vlastní komunikace s okolím, v poslední době zejména prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím reklamy, což si laici obvykle ztotožňují s celou problematikou marketingu. Součástí marketingu je i určení způsobu měření dosahovaných cílů a reagování na případné odchylky proti plánu.

Audit marketingu v mém podání tedy spočívá v analýze firmy a jejího okolí, ve stanovení poslání, vize, cílů a hodnot, v provedení segmentace trhu, ve výběru nejvhodnějších segmentů a v tvorbě strategie pro vlastní umístění výrobků a služeb. Strategie pak představuje sadu dílčích kroků, pomocí kterých firma dosáhne vytyčených cílů.

Takto vytvořenou strategii si zákazník realizuje buď sám nebo s mou pomocí ji naplňuje komunikací s potenciálními a stávajícími zákazníky i s další veřejností.

Vypadá to příliš složitě a náročně? Pro marketéra je to rutina. Postupy jsou stejné pro menší i velké firmy. Pouze výsledky jsou rozdílné :). Časová náročnost práce je odvislá od velikosti firmy a složitosti konkurenčního prostředí, v kterém firma podniká. Rozsah pracnosti je obvykle v řádech jednotek týdnů. Věřte ale, že se vždycky vyplatí!